กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววริษฐา สุขวิลัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ คุ้มรอด
ครูอัตราจ้าง