กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิทวัส จันอิ่ม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววริษฐา สุขวิลัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวศศิธร จีนสินธุ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0