กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาพร เนตรทิพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฉลองชัย ละม้าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0