กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาพร เนตรทิพย์
ครูผู้ช่วย

นายฉลองชัย ละม้าย
ครูผู้ช่วย