กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุขกิตติ์ อิ่มทวีกุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0