กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุญเตือน ทาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทิวาพร ซอหะซัน
ครูผู้ช่วย

ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์ จริตงาม
ครู คศ.2