กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขวัญศิริ บัวเนตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชีวนัน นวลหิ้น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0