ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอาวุธ ทัศนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี 8 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน